Bảng kháng hóa chất của ống (tài liệu tham khảo)
Bảng kháng hóa chất của ống (tài liệu tham khảo)

Lưu ý khi sử dụng Dữ Liệu Kháng Hóa Chất (Ống)

(1) Bảng này dựa trên các tài liệu liên quan đến khả năng chịu các loại hóa chất khác nhau của vật liệu dùng trong ống mềm và đầu nối, bảng không bảo đảm cho sản phẩm của TOYOX.

(2) Dữ liệu có thể thay đổi theo các điều kiện, như: phương thức sử dụng, nhiệt độ, áp suất, nồng độ và thời gian, v.v., vì vậy, hãy đánh giá kết quả với tư cách là người dùng có thiết bị và điều kiện sử dụng thực tế.

(3) Không nên sử dụng hóa chất nguy hiểm khi thẩm thấu (khí hoạt hóa, v.v) ở dạng khí. Bảo đảm xác nhận các biện pháp phòng ngừa cho từng sản phẩm hoặc tham vấn TOYOX.

(4) Trừ khi được đề cập khác, nồng độ của dung dịch là nồng độ của dung dịch bão hòa và nhiệt độ là nhiệt độ phòng.
Lưu ý: Dữ liệu có thể thay đổi khi thông số kỹ thuật của sản phẩm bị thay đổi hoặc có sẵn thông tin mới.

Khi đồng ý với các ghi chú trên,
xem bảng kháng hóa chất ống mềm (tài liệu tham khảo)