Tải xuống bản vẽ CAD
Tải xuống bản vẽ CAD

Có thể tải xuống dữ liệu bản vẽ CAD của các sản phẩm của chúng tôi theo kích thước và có thể sử dụng bản vẽ đó để thiết kế, chẳng hạn như đưa sản phẩm vào thiết bị.

Sản phẩm trọng tâm

TOYOCONNECTOR (Cap nuts / Clamp type)

KAMLOK Arm type

Nhấn vào đây để sử dụng

Đăng nhập thành viên / Đăng ký thành viên mới (Miễn phí)

Nhấn vào đây để yêu cầu
Đối với các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem FAQ của chúng tôi